Tag Archives: www.esfazmoon.ir

آخرین مهلت استخدام استانداری اصفهان

ثبت نام به صورت اینترنتی و از تاریخ ۸/۳/۹۱ لغایت ۱۶/۳/۹۱ از طریق سامانه www.esfazmoon.ir صورت خواهد گرفت. چگونگی انجام مراحل ثبت نام در سایت مشخص می باشد و داوطلبان پس از طی مراحل ثبت نام، شماره رهگیری را حتما برای مراحل بعدی یادداشت نمایند.

استانداری اصفهان برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/دم مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۱۲۷۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه

 

Continue reading