Tag Archives: پرتال دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان لرستان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بیمارستان امام (ره) شهرستان الشتر طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوز استخدامی شماره ۳۱۱۳۷/۹۰/۲۲۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۶۴ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون

 

Continue reading