Tag Archives: طلاع بیشتر و ثبت نام به سایت های WWW.KHZ.NAMNEVISI.COM

استخدام استانداری خوزستان

استخدام استانداری و ادارات دولتی استان خوزستان

۱۱۶۸ نیروی انسانی در استانداری و دستگاه های اجرایی استان خوزستان از طریق آزمون و مصاحبه استخدام می شوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری استان خوزستان، استانداری و دستگاه های اجرایی استان خوزستان تعداد ۱۱۶۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های

Continue reading