تاریخ واریز یارانه‌ مهرماه

یارانه‌ مرحله سی و دوم مربوط به مهر ماه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

تاریخ دقیق واریز یارانه های نقدی مهر ماه سال ۱۳۹۲ هنوز به طور قطع اعلام نشده است .اما طبق برنامه های قبلی به احتمال زیاد در هفته سوم و در تاریخ های ۲۰الی ۲۶مهر واریز می گردد. به محض اعلام دقیق تاریخ واریز یارانه های مهرماه خبر آن را در سایت  منتشر خواهیم کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>